Organisatie, missie en doelstellingen

ANBI en RSIN
PortAgora is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Alle inkomsten worden – na aftrek van noodzakelijke kosten – benut voor goede doelen. Sinds 1981 staat PortAgora ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting PortAgora met als ondertitel Centrum voor Europese samenwerking. Het RSIN nummer is 005519640.

Locatie
PortAgora is op dit moment gehuisvest op het Koningsplein 218 – 223 in Tilburg. De herinrichting van dat plein zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2023 starten. Dat betekent dat PortAgora uiterlijk eind 2022 moet verhuizen. In overleg met de gemeente Tilburg wordt al gekeken naar nieuwe locaties.

Missie PortAgora
PortAgora is een creatieve organisatie die zich voortdurend aanpast aan de ontwikkelingen in haar omgeving. Het hart wordt gevormd door het kringloopwarenhuis. Daarin ontmoeten klanten en vrijwilligers elkaar en verwerft PortAgora voor een belangrijk deel de middelen om mensen te kunnen helpen in Tilburg en omgeving. Daarnaast worden afhankelijk van de actuele situatie in de wereld specifieke goede doelen uitgekozen. Via recyclen wordt tevens een zinvolle en steeds belangrijkere bijdrage geleverd aan de circulaire economie.

Geschiedenis
In 2021 bestaat PortAgora 40 jaar! PortAgora is ontstaan uit de Stichting Tilburg helpt Polen. Later is  het Centrum voor Europese samenwerking (met name in Oost Europa) ontstaan na een fusie met de stichting Tilburg Tuzla. PortAgora verleende als organisatie  humanitaire hulp aan verschillende doelen in Zuidoost Europa. Goederen werden ingezameld om deze te verkopen en de opbrengst ervan te investeren in goede-doelen en projecten, waarvan de laatste 10 jaar veelal in Kroatië, Bosnië, (oa. in Sebrenica) en Noord-Frankrijk (vluchtelingen). Vooral door de opbrengst uit de winkel en voor een beperkt deel door giften was zij in belangrijke mate jaren selfsupporting voor haar werk in Tilburg. Voor de specifieke projecten in Oost-Europa was er additionele financiering door de o.a. de gemeente.

Kringloop community
De afgelopen jaren en vooral de laatste 2 jaar is onze missie en ons kerndoel steeds meer verschoven. Een van de doelen van PortAgora is om door middel van de kringloopwarenhuis onze vrijwillige medewerkers, met name hen die leven in een kwetsbare situatie, een veilige plek te bieden voor uitdagend, passend en zinvol onbetaald werk. De kracht van PortAgora is haar vrijwilligersteam als community dat bestaat uit meer dan 40 personen. Wij zijn ons gaan realiseren dat met hart en ziel al jaren gewerkt wordt aan de empowerment van onze vrijwilligers. In ons 40-jarige bestaan hebben immers enkele honderden mensen door PortAgora weer perspectief in hun leven gekregen. Inmiddels is vooral de diversiteit van ons vrijwilligersteam een krachtbron in onze organisatie geworden, zo blijkt ook in het afgelopen Coronajaar. Tilburgers die het niet breed hebben en onder of op het sociaal minimum leven, zijn zeer ruim vertegenwoordigd in zowel de vrijwilligersgroep als onder onze klantengroep. Zo komen sommige klanten vrijwel iedere dag om een praatje te maken.

Sinds 2 jaar is er de coffee-corner waardoor klanten onderling ook makkelijker contact (kunnen) maken. PortAgora heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld als een professionele vrijwilligersorganisatie.

Voor een beperkte groep heeft PortAgora ook een belangrijke inloopfunctie. Deze willen we in de toekomst gaan uitbouwen. Dit zal mede afhankelijk zijn van onze nieuwe huisvesting.

Bestuur en medewerkers
PortAgora heeft op dit moment drie (onbezoldigde) bestuurders: Veerle Slegers (voorzitter), Gerda de Vries (personeelszaken) en Pieterjan Vriens (financiën). Het afgelopen jaar hebben we door de gedwongen corona-sluiting helaas fors moeten inleveren op de noodzakelijke bedrijfsvoerings-capaciteit via betaalde medewerkers. Op dit moment zijn dat er 2 (1 fte) waarvan 1 met een maatschappelijk werk achtergrond die al 15 jaar ervaring heeft in het begeleiden van (kwetsbare) vrijwilligers. Naast genoemde twee medewerkers bestaat het (uitvoerende) kernteam momenteel uit 3 zeer ervaren, ruim inzetbare, coördinerende vrijwilligers die als professional hun sporen hebben verdiend in bijvoorbeeld het randgroepjongerenwerk, kringloopbedrijven, Amarant, etc.

Speerpunten van beleid 2021
Jaarlijks maakt PortAgora een beleidsplan met speerpunten als basis voor de begroting van dat jaar. Door de Coronacrisis liepen vorig jaar de inkomsten sterk terug. Met hulp van steun van de overheid (NOW) én de gemeente Tilburg kon PortAgora in het 1e kwartaal van dit jaar weer voorzichtig opkrabbelen en plannen maken voor de toekomst met de winkel als sprankelende basis. Uiteraard was er afgelopen jaar en is er een deel van dit jaar geen financiële ruimte voor goede doelen..

Voor de komende periode (in 2021) zijn de volgende speerpunten van belang:

  • Zoeken naar passende nieuwe huisvesting in Tilburg;
  • Samen met de vrijwilligers, coördinerende vrijwilligers en betaalde krachten (1 fte) de winkelinrichting, logistiek en bedrijfsvoering verder stroomlijnen en verbeteren;
  • In overleg met in ieder geval de gemeente Tilburg de begeleiding van onze vrijwilligers verder uitbouwen met kennis en financiële steun;
  • Waar mogelijk en zinvol samenwerking zoeken met vergelijkbare organisaties in Tilburg om de uitwerking van genoemde speerpunten te kunnen versterken;
  • Een nieuw beleidsplan voor de komende jaren opstellen. Zodra de financiële basis van PortAgora weer helemaal op orde is kan naar een goede balans worden gezocht tussen structurele steun voor “dicht bij huis goede doelen” en ondersteuning op meer incidentele basis van andere (inter-)nationale goede doelen projecten.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020 van Stichting PortAgora.